فتح المظاريف : 24/09/2018 à 10:00 Travaux
53/RFM/2018

الموضوع

Entretien des routes non classées à la province de Moulay Yaacoub : • Route Sidi Louafi • Route reliant la RP 5003 et la RR 501 (Guebgueb) • Route reliant la RP 5002 et Douar AL Qlâa

Lot unique

مكان التنفيذ : Province de Moulay Yaacoub